trans–[Cr(μ₂-Br)(η⁵-C₅HMe₄)]₂

Formula Unicode styled: 
trans–[Cr(μ₂-Br)(η⁵-C₅HMe₄)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ-bromo)-(tetramethyl-cyclopentadienyl)-chromium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L3
Summary of calculated classifications: 
Cr«V2C5OIIE14B5Z0X2L3»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d4
Attached atoms: 
C5Br2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
IGILUUIFKJFSTM-UHFFFAOYSA-N