[U{(O)₂}{O=CH(NMe₂)-κO}(μ₂-O₂CPh)(O₂CPh-κ²O)]₂

Formula Unicode styled: 
[U{(O)₂}{O=CH(NMe₂)-κO}(μ₂-O₂CPh)(O₂CPh-κ²O)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Benzoato)-(benzoato)-(N,N-dimethylformamide)-oxo-uranium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
11
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX6L5]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L5
Summary of calculated classifications: 
U«V6C7OVIE22B11Z0X6L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
O7
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
QTBNZTNZDGCMLW-UHFFFAOYSA-N