N₃ (μ₄-azido)

[Na(μ₄-N₃)]

Formula Unicode styled: 
[Na(μ₄-N₃)]
Compound name(s): 
[azido-sodium]
Central atom: 
Attached groups: 
Charge on central atom: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Summary of calculated classifications: 
Na«V1C6OI»
[MLXZ]𝘲 class: 
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 

catena–3D-[Cu(μ₄-N₃)]

Formula Unicode styled: 
catena–3D-[Cu(μ₄-N₃)]
Compound name(s): 
catena-[azido-copper]
Central atom: 
Attached groups: 
Charge on central atom: 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Summary of calculated classifications: 
Cu«V1C4OIE18B4Z0X1L3»
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L3

catena–3D-[Tl(Me)₂(μ₄-N₃)]

Formula Unicode styled: 
catena–3D-[Tl(Me)₂(μ₄-N₃)]
Compound name(s): 
catena-[azido-dimethylthallium]
Central atom: 
Charge on central atom: 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Summary of calculated classifications: 
Tl«V3C6OIIIE12B6Z0X3L3»
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3