[W(Cl)(μ₂-Cl)(CO)(η⁵-C₅H₄Me)]₂

Formula Unicode styled: 
[W(Cl)(μ₂-Cl)(CO)(η⁵-C₅H₄Me)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Chloro)-carbonyl-chloro-(η⁵-methylcyclopentadienyl)-tungsten(W—W)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
W«V4C8OIIIE18B8Z0X4L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d3
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
C6Cl3W1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ODSQAXHBACNYRN-UHFFFAOYSA-L