[V(μ₂-O₂CCF₃)₂(η⁵-C₅HPh₄)]₂

Formula Unicode styled: 
[V(μ₂-O₂CCF₃)₂(η⁵-C₅HPh₄)]₂
Compound name(s): 
bis-[bis-(μ₂-Trifluoroacetato-O,O')-(η⁵-tetraphenyl-cyclopentadienyl)-vanadium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L4
Summary of calculated classifications: 
V«V3C7OIIIE16B7Z0X3L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
C5O4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
DGCVLAXCLMSERY-UHFFFAOYSA-N