[Ti(Cl)(μ₂–O)(12-crown-4-κ⁴O)]₂²⊕

Formula Unicode styled: 
[Ti(Cl)(μ₂–O)(12-crown-4-κ⁴O)]₂²⊕
Compound name(s): 
bis-[chloro-(μ₂-oxo)-(12-crown-4)-titanium(1+)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L5]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
Ti«V4C7OIVE16B8Z0X3L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
Cl1O6
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
VNFMYILJAPVRRJ-UHFFFAOYSA-L