[Tc(CS₂O-κS²)₂(N)]²⊖

Formula Unicode styled: 
[Tc(CS₂O-κS²)₂(N)]²⊖
Compound name(s): 
bis(dithiocarbonato)nitridotechnetate(2-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX7]2-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX5L2
Summary of calculated classifications: 
Tc«V5C5OVE16B7Z0L0X7»2⊖
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
N1S4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
LUUYZSJQBKGMJZ-UHFFFAOYSA-J