[Re(μ₂-SPh)(S₂C₆H₄-κ²S)(O)]₂

Formula Unicode styled: 
[Re(μ₂-SPh)(S₂C₆H₄-κ²S)(O)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Phenylthiolato)-oxo-(1,2-benzenedithiolato)-rhenium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX5L2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX5L2
Summary of calculated classifications: 
Re«V5C5OVE16B7Z0X5L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
O1S4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
SQLQUBCOBLCBCM-UHFFFAOYSA-J