[Nb(I)(PMe₃)₂(η⁷-C₇H₇)]

Formula Unicode styled: 
[Nb(I)(PMe₃)₂(η⁷-C₇H₇)]
Compound name(s): 
Iodo-(η⁷-cycloheptatrienyl)-bis(trimethylphosphine)-niobium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
Nb«V4C7OIVE17B8Z0X4L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d1
Attached atoms: 
C7I1P2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
RVZKOZDQNNFECS-UHFFFAOYSA-M