[Nb(H)₃{η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]

Formula Unicode styled: 
[Nb(H)₃{η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]
Compound name(s): 
bis(η⁵-1-trimethylsilylcyclopentadienyl)-trihydrido-niobium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX5L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX5L4
Summary of calculated classifications: 
Nb«V5C9OVE18B9Z0X5L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
C10H3
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
WKZDGUCOERIKOM-UHFFFAOYSA-N