cis–[Nb(μ₂-Cl)(η⁴-C₄H₆)(Cp)]₂

Formula Unicode styled: 
cis–[Nb(μ₂-Cl)(η⁴-C₄H₆)(Cp)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Chloro)-(η⁵-cyclopentadienyl)-(η⁴-butadiene)-niobium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L5]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L5
Summary of calculated classifications: 
Nb«V2C7OIIE17B7Z0X2L5»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d3
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d3
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d3
Attached atoms: 
C9Cl2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
NFWOXJHXTHOWAP-UHFFFAOYSA-N