[Dy(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]₂

Formula Unicode styled: 
[Dy(μ₂-H)(Thf){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ-hydrido)-bis(η⁵-trimethylsilylcyclopentadienyl)-(tetrahydrofuran-dysprosium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L6
Summary of calculated classifications: 
Dy«V3C9OIIIE27B9Z0X3L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C10H2O1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KFVZYUMWKPKFSG-UHFFFAOYSA-N