[Co(μ₂-CO)(η⁵-C₅H₄Me)]₂

Formula Unicode styled: 
[Co(μ₂-CO)(η⁵-C₅H₄Me)]₂
Compound name(s): 
bis-[μ₂-Carbonyl)-(η⁵-methylcyclopentadienyl)-cobalt]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L3
Summary of calculated classifications: 
Co«V2C5OIE17B5Z0X2L3»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d7
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d7
Attached atoms: 
C7
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
WSTZDAYSCVXJDJ-UHFFFAOYSA-N