[Bi(C₃H₅-κC)₂(Thf)₂]⊕

Formula Unicode styled: 
[Bi(C₃H₅-κC)₂(Thf)₂]⊕
Compound name(s): 
diallyl-bis(tetrahydrofuran)-bismuth(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L2]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L1
Summary of calculated classifications: 
Bi«V3C4OIIIE10B4Z0X2L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C2O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
VFTXLQGOUAZQQM-UHFFFAOYSA-N