[Tl(S₂C₆H₄-κ²S)₂]⊖

Formula Unicode styled: 
[Tl(S₂C₆H₄-κ²S)₂]⊖
Compound name(s): 
bis(benzene-1,2-dithiolato)-thallium(1-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4]-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L1
Summary of calculated classifications: 
Tl«V3C4OIIIE8B4Z0L0X4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
S4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
GDKOQXVQQLSDJE-UHFFFAOYSA-J