catena–1D-[Pb₂(μ₂-Br)₂(μ₂-I)₄]²⊖

Formula Unicode styled: 
catena–1D-[Pb₂(μ₂-Br)₂(μ₂-I)₄]²⊖
Compound name(s): 
[bis(μ₂-bromo)-tetrakis(μ₂-iodo)-di-lead](2-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L3]2-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L4
Summary of calculated classifications: 
Pb«V2C6OIIE14B6Z0X3L3»2⊖
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
TTZIKECURLXUEU-UHFFFAOYSA-H