[In(Trien-κ⁴N)(μ₂-Se)]₂²⊕

Formula Unicode styled: 
[In(Trien-κ⁴N)(μ₂-Se)]₂²⊕
Compound name(s): 
bis[(triethylenetetramine-κ⁴N)-(μ₂-seleno)-indium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L4]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3
Summary of calculated classifications: 
In«V3C6OIIIE12B6Z0X2L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N4Se2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
DRDJPQAHLMOOLR-UHFFFAOYSA-N