[Cd(O₂NO-κ²O)₂(Bpy)₂]

Formula Unicode styled: 
[Cd(O₂NO-κ²O)₂(Bpy)₂]
Compound name(s): 
bis(2,2'-bipyridyl)-bis-(nitrato-O,O')-cadmium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L6
Summary of calculated classifications: 
Cd«V2C8OIIE16B8Z0X2L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d10
Attached atoms: 
N4O4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ZRZQNGPOOZRLPW-UHFFFAOYSA-N