[Tc(S₂C₆H₄-κ²S)₂]₂

Formula Unicode styled: 
[Tc(S₂C₆H₄-κ²S)₂]₂
Compound name(s): 
bis(μ₂-Benzene-1,2-dithiolato-S,S,S',S')-bis(benzene-1,2-dithiolato-S,S')-di-technetium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX7]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX7
Summary of calculated classifications: 
Tc«V7C7OIVE14B7Z0L0X7»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d3
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
S4Tc1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HHBDJTJIBMRJKE-UHFFFAOYSA-J