[Nb{CH₂Si(CH₃)}(F){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]⊕

Formula Unicode styled: 
[Nb{CH₂Si(CH₃)}(F){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]⊕
Compound name(s): 
bis(η⁵-Methylcyclopentadienyl)-trimethylsilylmethyl-fluoro-niobium(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4
Summary of calculated classifications: 
C«V4C4O-IVE8B4Z0L0X4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
H3Si1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
RQBUSCQVMCZVDJ-UHFFFAOYSA-M
Formula Unicode generic: 
[Nb{CH₂Si(CH₃)}(F){η⁵-C₅H₄(SiMe₃)}₂]⊕