[Re(CO)₃(η⁶-C₆H₃Me₃)]⊕

Formula Unicode styled: 
[Re(CO)₃(η⁶-C₆H₃Me₃)]⊕
Compound name(s): 
Tricarbonyl-(eta⁶-1,3,5-trimethylbenzene)-rhenium(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML6]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L5
Summary of calculated classifications: 
Re«V1C6OIE18B6Z0X0L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
C9
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
QDIRYURLNRXMKH-UHFFFAOYSA-N