[Er(O₂NO-κ²O)₄(OH₂)₂]⊖

Formula Unicode styled: 
[Er(O₂NO-κ²O)₄(OH₂)₂]⊖
Compound name(s): 
diaqua-tetrakis(nitrato-O,O')-erbium(1-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
3
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2Z1
Summary of calculated classifications: 
O«V4C3O-IIE8B3L0X2Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
H2Er1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ARFDZHVSGUYPKU-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
[Er(O₂NO-κ²O)₄(OH₂)₂]⊖