[Pr{O=CH(NMe₂)-κO}(OH₂)₂(O₂NO-κ²O)(Terpy-κ³N)]²⊕

Formula Unicode styled: 
[Pr{O=CH(NMe₂)-κO}(OH₂)₂(O₂NO-κ²O)(Terpy-κ³N)]²⊕
Compound name(s): 
Diaqua-nitrato-bis(N,N-dimethylformamide)-(2,2':6',2''-terpyridine)-praseodymium(2+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L7]2+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L5
Summary of calculated classifications: 
Pr«V3C8OIIIE18B8Z0X1L7»2⊕
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N3O5
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HOPLUULQVGNZKD-UHFFFAOYSA-N