[Zr(H)(η⁴-C₄H₆)(Dppe-κ²P)(Cp*)]

Formula Unicode styled: 
[Zr(H)(η⁴-C₄H₆)(Dppe-κ²P)(Cp*)]
Compound name(s): 
(η$4!-Butadiene)-(η⁵-cyclopentadienyl)-(1,2-bis(dimethylphosphino) ethane-P,P')-hydrido-zirconium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L6
Summary of calculated classifications: 
Zr«V2C8OIIE18B8Z0X2L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
C9H1P2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
MKZFCDRJJOHNRR-UHFFFAOYSA-N