[Mn(μ₂-I)(PEt₃)(η⁵-C₅H₄Me)]₂

Formula Unicode styled: 
[Mn(μ₂-I)(PEt₃)(η⁵-C₅H₄Me)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Iodo)-(η⁵-methylcyclopentadienyl)-triethylphosphine-manganese]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Attached groups: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3Z1
Summary of calculated classifications: 
P«V5C4OIIIE8B4L0X3Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C3Mn1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ALKCDMUAMJFVIA-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
[Mn(μ₂-I)(PEt₃)(η⁵-C₅H₄Me)]₂