[Re(Cl)(μ₂-Cl)(η⁵-C₅EtMe₄)]₂

Formula Unicode styled: 
[Re(Cl)(μ₂-Cl)(η⁵-C₅EtMe₄)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Chloro)-chloro-(η⁵-ethyltetramethyl-cyclopentadienyl)-rhenium(Re=Re)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Attached groups: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
1
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1
Summary of calculated classifications: 
Cl«V1C1O-IE8B1Z0L0X1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Re1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KDSITLMXVAOWDI-UHFFFAOYSA-L
Formula Unicode generic: 
[Re(Cl)(μ₂-Cl)(η⁵-C₅EtMe₄)]₂