[Mo(Cl)(μ₂-Cl)(O)(Hfa-κO)]₂

Formula Unicode styled: 
[Mo(Cl)(μ₂-Cl)(O)(Hfa-κO)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-chloro-chloro-(hexafluoropentane-2,4-dionato)-oxo-molybdenum(Mo—Mo)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Attached groups: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
1
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1
Summary of calculated classifications: 
Cl«V1C1O-IE8B1Z0L0X1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Mo1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KMAANCSERYYRRI-UHFFFAOYSA-J
Formula Unicode generic: 
[Mo(Cl)(μ₂-Cl)(O)(Hfa-κO)]₂