trans–[Cr(μ₂-Br)(η⁵-C₅HMe₄)]₂

Formula Unicode styled: 
trans–[Cr(μ₂-Br)(η⁵-C₅HMe₄)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ-bromo)-(tetramethyl-cyclopentadienyl)-chromium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Attached groups: 
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
2
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1Z1
Summary of calculated classifications: 
Br«V3C2O-IE8B2L0X1Z1»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Cr2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
IGILUUIFKJFSTM-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
trans–[Cr(μ₂-Br)(η⁵-C₅HMe₄)]₂