[Hf(O₂C₇H₅-κ²O)₄]

Formula Unicode styled: 
[Hf(O₂C₇H₅-κ²O)₄]
Compound name(s): 
tetrakis(Tropolonato)-hafnium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
Hf«V4C8OIVE16B8Z0X4L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
O8
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
WIRRHWLVZCVQQI-UHFFFAOYSA-J