[Gd(μ₂-Cl)(η⁵-C₅H₄Buᵗ)₂]₂

Formula Unicode styled: 
[Gd(μ₂-Cl)(η⁵-C₅H₄Buᵗ)₂]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-chloro)-(η⁵-t-butyl-cyclopentadienyl)-gadolinium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L5]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L5
Summary of calculated classifications: 
Gd«V3C8OIIIE23B8Z0X3L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C10Cl2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
DBLCTZUZWUDLEF-UHFFFAOYSA-N