[W(SCH₂CH₂S)(μ₂-S)(Cp)]₂

Formula Unicode styled: 
[W(SCH₂CH₂S)(μ₂-S)(Cp)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Sulfido)-(η⁵-cyclopentadienyl)-ethenedithiolato-tungsten(W—W)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX6L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L3
Summary of calculated classifications: 
W«V6C8OVE18B9Z0X6L3»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
C5S4W1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
MNFGMSNEZUOQEC-UHFFFAOYNA-N