cis–[W(F)₂(μ₂-F)(O)₂]₂²⊖

Formula Unicode styled: 
cis–[W(F)₂(μ₂-F)(O)₂]₂²⊖
Compound name(s): 
bis-[trifluoro-dioxo-tungsten(1-)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX7L1]-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L2
Summary of calculated classifications: 
W«V6C6OVIE16B8Z0X7L1»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
F4O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
GUEGGNVALMLSMR-UHFFFAOYSA-J