catena–1D-[Na(μ₂-Cl)(μ₂-O=C(NH₂)₂}(μ₂-OH₂)]

Formula Unicode styled: 
catena–1D-[Na(μ₂-Cl)(μ₂-O=C(NH₂)₂}(μ₂-OH₂)]
Compound name(s): 
catena-[chloro-aqua-urea-sodium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L5]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L5
Summary of calculated classifications: 
Na«V1C6OIE12B6Z0X1L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Cl2O4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N