catena–1D-[Na(I){μ₃-(HOCH₂CH₂)₃N-κN,κ₅O}]

Formula Unicode styled: 
catena–1D-[Na(I){μ₃-(HOCH₂CH₂)₃N-κN,κ₅O}]
Compound name(s): 
catena-[Iodo-triethanolamine-sodium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L6
Summary of calculated classifications: 
Na«V1C7OIE14B7Z0X1L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
I1N1O5
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N