[U{O=CH(NMe₂)-κO}₉]⁴⊕

Formula Unicode styled: 
[U{O=CH(NMe₂)-κO}₉]⁴⊕
Compound name(s): 
nonakis(Dimethylformamide)-uranium(4+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
4+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML9]4+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L5
Summary of calculated classifications: 
U«V4C9OIVE20B9Z0X0L9»4⊕
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
O9
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
VVLNZJRSKYBYAJ-UHFFFAOYSA-N