[Gd(Dme)(η⁵-C₅H₄Bz)(η⁸-Cot)]

Formula Unicode styled: 
[Gd(Dme)(η⁵-C₅H₄Bz)(η⁸-Cot)]
Compound name(s): 
(η⁵-Benzylcyclopentadienyl)-(η⁸-cyclo-octatetraenyl)-(1,2-dimethoxyethane)-gadolinium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
10
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L7]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L7
Summary of calculated classifications: 
Gd«V3C9OIIIE27B10Z0X3L7»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C13O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KIOLBNHTSGTCFB-UHFFFAOYSA-N