[Eu(μ₂-OH)(CO₃-κ³O)]

Formula Unicode styled: 
[Eu(μ₂-OH)(CO₃-κ³O)]
Compound name(s): 
catena-[(μ-carbonato)-(μ-hydroxo)-europium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
[MLXZ]𝘲 class: 
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
Summary of calculated classifications: 
Eu«V3C10OIII»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
O10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
MQDXEFVHAPJANB-UHFFFAOYSA-N