[W(O₂CPh-κO)(O)(Oep)]

Formula Unicode styled: 
[W(O₂CPh-κO)(O)(Oep)]
Compound name(s): 
(Benzoato)-(oxo)-(5,10,15,20-tetraphenylporphyrinato)-tungsten
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX5L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX5L3
Summary of calculated classifications: 
W«V5C6OVE17B8Z0X5L3»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d1
Attached atoms: 
N4O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HJFNOQSAMVOIHT-NBICUONBSA-M