cis,cis,trans–[Ru(Cl)₂(κN-NO₂)(Dmso-κO)₂(NO)]

Formula Unicode styled: 
cis,cis,trans–[Ru(Cl)₂(κN-NO₂)(Dmso-κO)₂(NO)]
Compound name(s): 
dichloro-bis(dimethylsulfoxido)nitrosyl-nitro-ruthenium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L3Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L2
Summary of calculated classifications: 
Ru«V6C6OIIE18B8X4L3Z1»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
Cl2N2O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
MTRPAQLVYXXNAM-UHFFFAOYSA-J