fac–[Fe(κN-NO₂)(ONO-κO)(NO)([9]aneN₃-κ³N)]⊕

Formula Unicode styled: 
fac–[Fe(κN-NO₂)(ONO-κO)(NO)([9]aneN₃-κ³N)]⊕
Compound name(s): 
bis(Nitrito)-(nitroso)-(1,4,7-triazacyclononane)-iron(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L4Z1]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L2
Summary of calculated classifications: 
Fe«V6C6OIIE18B8X3L4Z1»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d2
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d2
Attached atoms: 
N5O1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
LSKMOQXSMXNZEK-UHFFFAOYSA-M