[Co(NO)(η⁵-C₅H₄Me)]⊖

Formula Unicode styled: 
[Co(NO)(η⁵-C₅H₄Me)]⊖
Compound name(s): 
(η⁵-methylcyclopentadienyl)-nitrosyl-cobalt(1-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L3Z1]-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3
Summary of calculated classifications: 
Co«V3C4O-IE18B6X2L3Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
C5N1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
RKRCQEMFIKFJSW-UHFFFAOYSA-N