[Co(O₂NO-κ²O)(Bpy)₂]⊕

Formula Unicode styled: 
[Co(O₂NO-κ²O)(Bpy)₂]⊕
Compound name(s): 
bis(2,2'-bipyridine)-(nitrato)-cobalt(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L5]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L4
Summary of calculated classifications: 
Co«V2C6OIIE19B6Z0X1L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d7
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d7
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d7
Attached atoms: 
N4O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
NDIVODILBDFCPE-UHFFFAOYSA-N