[Zr(Cl)₂(μ₂-Cl)(Dppe-κ²P)]₂

Formula Unicode styled: 
[Zr(Cl)₂(μ₂-Cl)(Dppe-κ²P)]₂
Compound name(s): 
bis-[μ₂-Chloro)-dichloro-(diphenylphosphino)ethane-P,P')-zirconium(Zr-Zr)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L3
Summary of calculated classifications: 
Zr«V4C7OIIIE14B7Z0X4L3»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
Cl4P2Zr1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
PXVCEIFAISVZBH-UHFFFAOYSA-J