[Zr(Cl)(Tp*-κ²N(η⁸-Cot)]

Formula Unicode styled: 
[Zr(Cl)(Tp*-κ²N(η⁸-Cot)]
Compound name(s): 
Chloro-(η⁸-cyclo-octatetraene)-(hydrogen tris(3,5-dimethylpyrazolato)borato-N,N')-zirconium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L4
Summary of calculated classifications: 
Zr«V4C7OIVE16B8Z0X4L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
C8Cl1N2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
JKHUQVUGUMXQGI-UHFFFAOYSA-M