[Sr(C₈H₁₆O₅-κ⁵O)₂]²⊕

Formula Unicode styled: 
[Sr(C₈H₁₆O₅-κ⁵O)₂]²⊕
Compound name(s): 
bis(3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diolato-O,O',O'',O''',O'''')-strontium(2+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
10
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML10]2+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L8
Summary of calculated classifications: 
Sr«V2C10OIIE20B10Z0X0L10»2⊕
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
O10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N