catena–1D-[Sn(NCS-κN)(μ₂-NCS-κN,κS)]

Formula Unicode styled: 
catena–1D-[Sn(NCS-κN)(μ₂-NCS-κN,κS)]
Compound name(s): 
catena-1D-dithiocyanato-tin
Tin dithiocyanate
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
3
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L1
Summary of calculated classifications: 
Sn«V2C3OIIE8B3Z0X2L1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N2S1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
XTLIDKVBAWZNJW-UHFFFAOYSA-N