mer,cis–[Rh(Cl)₃(Dmso-κS)₂{O=CH(NMe₂)-κO}]

Formula Unicode styled: 
mer,cis–[Rh(Cl)₃(Dmso-κS)₂{O=CH(NMe₂)-κO}]
Compound name(s): 
Trichloro-(dimethylformamide)-bis(dimethylsulfoxide)-rhodium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3
Summary of calculated classifications: 
Rh«V3C6OIIIE18B6Z0X3L3»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
Cl3O1S2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
FMQQBAFTLIXZFG-PWQTVJNONA-K