cis–[Rh(μ₂-O₂CMe)(η⁴-Nbd)]₂

Formula Unicode styled: 
cis–[Rh(μ₂-O₂CMe)(η⁴-Nbd)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ-acetato)-(norbornadiene)-rhodium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L3
Summary of calculated classifications: 
Rh«V1C4OIE16B4Z0X1L3»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d8
Attached atoms: 
C4O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HTUYADQRZMAAIN-CZNNSXLNSA-N