[Re(H)₂(μ₂-H)(η⁵-C₅HMe₄)]₂

Formula Unicode styled: 
[Re(H)₂(μ₂-H)(η⁵-C₅HMe₄)]₂
Compound name(s): 
bis-[(Dihydrido-(μ₂-hydrido)-(η⁵-tetramethylethyl-cyclopentadienyl)-rhenium(Re≡Re)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX7L2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX7L2
Summary of calculated classifications: 
Re«V7C8OIVE18B9Z0X7L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d3
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
C5H4Re1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
BSJUYWVNFQKASN-UHFFFAOYSA-N