fac–[Re(μ₂-Se₄-κ³Se)(CO)₃]₂²⊖

Formula Unicode styled: 
fac–[Re(μ₂-Se₄-κ³Se)(CO)₃]₂²⊖
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-tetraselenide-Se,Se,Se')-tricarbonyl-rhenium(1-)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L4]-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L5
Summary of calculated classifications: 
Re«V1C6OIE18B6Z0X2L4»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
C3Se2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
FSXLZCNUCYUGCH-UHFFFAOYSA-N